Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest ORTOPEDA LEKARZE Spółka Partnerska z siedzibą w Rzeszowie 35-315, al. Wacław Kopisto 8B/512, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych: imię i nazwisko dane adresowe data i miejsce urodzenia PESEL nr konta bankowego (w przypadku płatności realizowanych przelewem) Kontakt z inspektorem Ochrony Danych - e-mail: ryszardbielak@me.com Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i będą przekazane do Biura Rachunkowego JUVENTA rozliczającej i obsługującej Spółkę ORTOPEDA LEKARZE w zakresie rachunkowym i finansowym w oparciu o umowę powierzenia. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności: upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy, albo do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy. podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia pacjenta, ich niepodanie skutkować będzie nie przyjęciem pacjenta.